Hơn 2.900 container vô chủ tồn đọng tại cảng biển TP. Hồ Chí Minh

Hơn 2.900 container vô chủ tồn đọng tại cảng biển TP. Hồ Chí Minh

Hơn 2.900 container vô chủ tồn đọng tại cảng biển TP. Hồ Chí Minh