Năm 2019: Vận tải hàng hóa tăng 9,7%

Năm 2019: Vận tải hàng hóa tăng 9,7%

Năm 2019: Vận tải hàng hóa tăng 9,7%