Xuất khẩu rau quả đạt 3,5 tỷ USD

Xuất khẩu rau quả đạt 3,5 tỷ USD

Xuất khẩu rau quả đạt 3,5 tỷ USD