Xuất siêu 9,9 tỷ USD năm 2019, cao nhất trong 4 năm

Xuất siêu 9,9 tỷ USD năm 2019, cao nhất trong 4 năm

Xuất siêu 9,9 tỷ USD năm 2019, cao nhất trong 4 năm